Welkom » Opname van de gelovigen

De opname van de gelovigen. Onze gezegende hoop.

 

De Heere Jezus komt terug om de aarde om iedereen te oordelen. Wat er aan vooraf gaat is de opname van de gelovigen die in Christus zijn.  Daarna komt de grote verdrukking en de 2 wederkomst van de Heere Jezus op de olijfberg voor het oordeel.

De Opname

De opname van de gelovigen is het bijbel gedeelte wat het meest verzwegen is in de verkondiging van het Evangelie het is de  meest hoopvolle boodschap aan de mensheid,  zeker in de tijd die voor ons ligt wat betreft de opname en het begin van de grote verdrukking . Matheus 24-15-22.

 

Op deze pagina leg ik u uit wat de opname van de gelovigen inhoud, het is door Paulus opgeschreven door God geopenbaard aan hem een geheimenis genoemd. God heeft door de eeuwen heen enkele zaken niet geopenbaard. Pas nadat Paulus de opdracht kreeg om naar Europa te vertrekken en hier het evangelie te verkondigen werden hem enkele zaken geopenbaard b.v over het lichaam van Christus, dit zijn alle gelovigen in Christus hiermee worden de mensen bedoeld die Jezus persoonlijk hebben aangenomen als redder en verlosser en door het belijden van hun zonden vergeving van deze zonden hebben ontvangen en daardoor gedoopt zijn met de Heilige geest. Efz. 1 - 13

 

In de Bijbel wordt  de Bruid van Christus genoemd. deze bruid, alle gelovigen in Christus, wordt op een geven moment van de aarde weggenomen, op naar de Hemel vlak voor de openbaring van de antichrist, dan zal hier op aarde chaos en vervolging heersen zoals het nog nooit is geweest. na 7 jaar komt Jezus terug voor de vestiging van zijn Koninkrijk.

 

We lezen dit in het volgende Bijbel gedeelte:

 

De komst van de Heer:  1. Thessalonicenzen 4: 13-18

Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders wat betreft hen die ontslapen zijn (overleden), opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (meenemen).want dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer dat de ontslapenen geenzins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de bazuin van God neerdalen van de Hemelen de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden, * samen met hen in de wolken worden opgenomene Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.

Levenden betekent hier mensen die in Christus zijn en dus wedergeboren.

De opname, gebeurt in een fractie van een seconde als een bliksemschicht, eerst de mensen die ooit hebben geleefd en als Christen zijn gestorven die gaan ons voor. Daarna wij die nu op aarde leven en voor Jezus hebben gekozene n waardig geacht worden om mee te gaan in de opname. Dit zal onverwachtheid en gepaard gaan met bazuin geschal wat over de hele aarde hoorbaar zal zijn. Richt je blik dus op naar boven. en bid of u waardig bevonden wordt om mee te kunnen.

We zijn dus op weg naar de bruiloft en mogen deelnemen als Jezus ons kent. Anders zal hij u niet binnenlaten. Dit wordt beeldend beschreven in de gelijkenis der wijze en dwaze maagden. Matheus 25 1-13. Zorgt u er voor dat u uw geeestelijke voedsel  bij de Heer haalt , genoeg olie heeft om het uit te houden tot de opname en laat u niet afleiden van zijn komst zodat u niet achter gelaten wordt.

 

Er is geen oordeel voor de mens die Jezus heeft aangenomen als redder en verlosser.

 

 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Romeinen 5:9-11)

 

Wanneer gaat dit zich allemaal afspelen? De voorbereidingen voor het antichrist systeem zijn al  heel lang gaande eigenlijk al vanaf het begin der scheppingen en gaan nu tijdens de huidige crisis meer duidelijk worden wat het betekent en waar het heen gaat. We zullen steeds meer tekenen zien, steeds meer vrijheden kwijtraken, en het gaat heel snel!

Jezus noemde de tijd voor zijn wederkomst (de opname)  als in de tijd van Lot en Noach.

Een tijd die zich kenmerkt door vrede maar ook door waarschuwingen van God om u te bekeren. Doordat velen gewoon hun leven leven en zich niets aantrekken van waarschuwingen over komende oordelen en opname zal deze dag velen overvallen.

Matheus 24. 

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Genesis

 Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij zijn tot tekeken en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. Amen!  U ziet God stelt ons in staat om te onderzoeken wat er staat te gebeuren.

 

Je kunt het dus om je heen zien in de maatschappij 2 Tess. 2: 7-8.. "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. (misleiding op religieus, en politiek , corruptie en tal van andere verborgen misstanden).En natuurlijk allerlei zaken die nu geaccepteerd worden als "vrijheid". Je zou ook kunnen zeggen dat het "Ik "op de troon zit. God is al bijna uit de maatschappij verbannen en ingeruild voor een materiele wereld die tijdelijk is en naar de afgrond lijdt van onze ziel.

Ook verandering van weerpatronen zijn een teken van oordelen van God die reeds begonnen zijn en door zullen gaan en steeds heviger en benouwder worden.

 

Paulus noemt het moment van opname in 2 Thessalonicenzen 2: 1-12. Hierin zegt hij dat eerst de afval van het geloof moet zijn gekomen of aangekomen dat is nu zover, niet alleen bij mensen, en maatschappij maar ook in de kerken wordt het ware Evangelie bijna niet meer onderwezen. Dan moet de man de antichrist, of zo als Paulus het noemt de man van de zonde, geopenbaard worden uiteindelijk zal deze zoon des verderfs ,  de leider van de satanische werel orde plaats nemen in de tempel in Jerusalem die weer herbouwd wordt.

Hoe dit precies gaat verlopen kunt u lezen in Daniel 3. U leest dan hoe profetisch dit verhaal over het gouden beeld is voor nu. Er wordt ook gesproken over mensen die niet willen knielen voor dit beeld, zij worden in het vuur gegooid.

 

Als u Jezus nog niet  heeft aangenomen als redder en verlosser dan is het nu het moment!

Kom tot hem in een eenvoudig gebed, vraag om Hem om in uw leven te komen en uw zonden te vergeven uw hart te vernieuwen en de Heilige Geest te mogen ontvangen. (Joh.14) Als u zich bekeert dan zijn uw kinderen ook zalig en allen die veraf zijn zoveel als het God behaagt. Uw bekering heeft dus gevolgen voor uw medemens, mensen in uw omgeving! familie, vrienden etc.

Als wij onze zonden belijden zal God je er nooit meer aan herinneren, nooit!  De enige die dat wel doet, is de vijand, satan die er alles aan zal doen, zodat u het opgeeft. Verwerp deze gedachten in de naam van Jezus Christus. 

 

Waarschuwing:

Er zijn mensen die denken dat je pas op het laatste moment van je leven nog je zonden kunt belijden. Dat kan natuurlijk dan zul je ook gered zijn het is wel Russische roulette met je onsterfelijke ziel. U weet namelijk niet wanneer u sterft en ook niet wanneer de opname komt, die zult u dan zeker missen als die vandaag zou zijn en u verwacht nog 20 jaar te leven. God heeft u lief dus bekeert u.

Bekeren is ook kiezen voor leven!

 

Schrift plaatsen over de opname van de gelovigen.

Korintiers  15:52  "In een punt des tijds..."

Matheus 24 : 38- 51 "Wees waakzaam..."

Matheus 27 : 52  Over de opstanding van gestorven mensen vlak na de kruisiging.

Dan heeft Jezus ons nog het gebod te geven om zijn woord te bewaren, zodat Hij ons bewaard voor de verzoekingen die over de hele wereld komen zal. Openbaringen 3 ; 10.

Hoop

 Openbaring 7 : 14 En hij zei tegen mij : Dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan . Zij hebben hun kleren  witgewassen (zich bekeert tot Jezus) in het bloed van het lam.

Als u achterblijft na de opname, om wat voor reden dan ook. Dan gaat u een zware tijd tegemoet, het wordt nu al lastig met de huidige crisis en maatregelen die nog gaan komen. Na de opname breekt hier de hel los het wordt een vreselijke gewelddadige wereld. Velen komen om  en u wordt gedwongen om een beeld te gaan aanbidden, zoals gezegd en een merkteken aan te nemen op uw voorhoofd of rechterhand. (openbaringen 13-14) Dit moet om mee te kunnen draaien in de cashloze maatschappij en het een wereld economische systeem. De huidige carona crisis is het begin van vele stappen naar het teken van het beest.

Het merkteken weigeren kan natuurlijk, maar dan wordt u uitgesloten van alles. Later zult u het ook nog met de dood moeten bekopen.

Vele mensen gaan zich in die dagen nog bekeren en dus gedood worden. Maar dan bent u wel gered voor de eeuwigheid en niet voor het eeuwige vuur.

Ook komen er in die tijd , maar ook nu al, oordelen van God over de aarde, dit gaat zich uiten in allerlei soorten oordeel door middel van natuurampen, droogte, hongersnood , oorlog etc.

U gelooft het misschien niet dat zoiets kan gebeuren hier op aarde in onze tijd. Het staat in het boek openbaringen maaar ook veel in het oude testament verwijst er naar God heeft ons aanwijzigen gegeven en tijdslijnen, in het oude testament vooral en gezien het feit wat er zoal om ons heen gebeurt, is het tamelijk nauwkeurig vast te stellen wanneer en waar we staan in de tijd. Alles bij elkaar genomen zijn we dus bijna bij de wederkomst van Jezus en opname  van de gelovigen.

Het boek openbaringen is bewust bij u weggehouden, omdat het zgn. te moeilijk zou zijn, het is geen gemakkelijk boek maar ook niet onmogelijk om uit te pluizen als je de symboliek kan verstaan.  In Openbaringen 22-10 zegt de Heere"Verzegel de woorden van de proftie van dit boek niet, want de tijd is nabij".

Er staat bijvoorbeeld veel over de huidige kerk in, doorgegeven door Jezus en opgeschreven door Johannes. Veel gaat over het vaticaan bijvoorbeeld en Jezus roept zelfs op  om de kerk te verlaten zodat de plagen die over deze kerk komen u niet zullen treffen. Deze plagen komen niet zo maar natuurlijk en hebben er alles mee te maken dat de Kerk in Rome niet een Christelijke kerk is. Deze kerk heeft dochters die niet haaar dochters zijn maar zich wel weer hebben aangesloten bij deze kerk. Dit handelt over de reformatie (geen dochters) en de terugkeer van protestansekerk naar de kerk van Rome is sinds de jaren 90 weer een feit. Feitelijk bestaan de protestanten niet meer want  deze kerk is nu gelieerd aan Rome. vele wegen lijden naar Rome maar er is maar een weg naar de Hemel!

 

Babilon

Luther zou onmiddelijk weer een proclamatie ophangen om iedereen weer wakker te schudden. Luther noemde de kerk van Rome de kerk van de antichrist, de Hoer van Babilon, Openbaringen 17 , die nu de weg voorbereid om de antichrist te leveren en doormiddel van een wereld religie aanbidding af gaat dwingen van het beeld op zondag.

 Vervolging van diegenen die dit niet willen of kunnen omdat ze Christen zijn en niet een man of beeld wiillen vereren of een andere afgod maar alleen de Schepper van Hemel en aarde Jezus Christus Efeze 3:9

 

Kijk u wel goed uit welke heer u volgt en gaat volgen? Het heeft vreselijke consequenties als u zich aan de zijde schaart van de antichrist die met zijn vele misleidingen al eeuwenlang mensen de verkeerde richting heeft uitgestuurd.

Jezus en Paulus hebben dit alles voorzien en voorzecht. Het is dus een Bijbels onderbouwd verhaal, lees daarom zelf uw bijbel, ga op onderzoek uit, omarm het Evangelie, van de waarheid en bekering, belijden van zonden, en krijg vergeving van zonden door genade om binnen te kunnen treden in het Koningkrijk van God. "Het goede nieuws" zodat u niet verloren gaat.

 

Jezus waarschuwd u om u niet te laten misleiden maar om u te bekeren!

 

 

Handelingen 3:  38-40

Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden: en gij zult de gave des Heiligen  geestes ontvangen.

38. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen , die daar verre zijn, zo velen als er de Heere god, onze god toe roepen zal.

Bekeren heeft dus ook invloed op uw naasten!U red er ook uw kinderen mee. Of anderen zoveel als het God behaagt.

 

Wanner Jezus terugkomt voor de opname zal het een benouwde tijd zijn. Er zullen vooraf vele tekenen zijn en vele naruurrampen, de hemelen zullen bewogen worden en er zal vrees zijn onder de mensen die Jezus niet terug verwachten voor de opname. Lucas 22  28-36.

 

 

Resume

Dit epistel is niet geschreven om mensen die in de kerk zijn  of anderen die nog nooit van het evangelie hebben gehoord te veroordelen maar om te waarschuwen.

en om uw leven in orde te maken met God , u te bekeren en daarmee eeuwig verder zult leven!

 

 

 

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft nadat u dit heeft gelezen neemt u dan gerust contact op. En vertel uw familie hierover, vrienden en mede Christenen. God wil namelijk niet dat er ook maar iemand verloren gaat.

 

 

Gods zegen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Heer Jezus, ik vraag U in mijn leven te komen. Ik ben een zondaar. Ik heb vertrouwd op mezelf en mijn eigen goede werken, maar nu stel ik mijn vertrouwen op U. Ik neem U aan als mijn persoonlijke Verlosser. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent. Ik aanvaard U als Heer en Meester over mijn leven. Help mij om mij af te wensen van mijn zonden en U te volgen. Ik aanvaard Uw vergeving en het eeuwige leven dat U mij geeft. Ik dank U, Amen