Welkom » Opname van de gelovigen

De opname van de gelovigen.  Onze gezegende hoop.

 

 

De opname van de gelovigen is het bijbel gedeelte wat het meest verzwegen is in de verkondiging van het Evangelie het is de  meest hoopvolle boodschap aan de mensheid, zeker in de tijd die voor ons ligt wat betreft de opname en het begin van de grote verdrukking is het nl 5 voor 12. Leest u ook. Matheus 24-15-22

 

Op deze pagina leg ik u uit wat de opname van de gelovigen inhoud, het is door Paulus opgeschreven door God geopenbaard aan hem een geheimenis genoemd. God heeft door de eeuwen heen enkele zaken niet geopenbaard. Pas nadat Paulus de opdracht kreeg om naar Europa te vertrekken en hier het evangelie te verkondigen werden hem enkele zaken geopenbaard b.v over het lichaam van Christus, dit zijn alle gelovigen in Christus.  Hiermee worden de mensen bedoeld die Jezus persoonlijk hebben aangenomen als redder en verlosser .en daardoor vergeving van zonden hebben ontvangen de  gave van de Heilige Geest hebben ontvangen "want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. " Handelingen 2 :37.  Fantastisch nieuws toch!  In de Bijbel wordt dit ook wel de bruid van Christus genoemd. Deze bruid alle gelovigen in Christus wordt op een geven moment van de aarde weggenomen, op naar de Hemel vlak voordat de verdrukking van de antichrist begint en de oordelen van God ook over de aarde  gaan komen. Want dat gaat ook gebeuren ook al wordt er niet meer over gesproken.

We lezen dit in het volgende Bijbel gedeelte:

 

De komst van de Heer:  1. Thessalonicenzen 4: 13-18

Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders wat betreft hen die ontslapen zijn (overleden), opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (meenemen).want dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer dat de ontslapenen geenzins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de bazuin van God neerdalen van de Hemelen de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden, * samen met hen in de wolken worden opgenomene Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.

Levenden betekent hier mensen die in Christus zijn en dus wedergeboren.

De opname, gebeurt in een fractie van een seconde als een bliksemschicht, eerst de mensen die ooit hebben geleefd en als Christen zijn gestorven die gaan ons voor. Daarna wij die nu op aarde leven en voor Jezus hebben gekozen. En waardig geacht worden om mee te gaan in de opname . Dit zal onverwachtheid en gepaard gaan met bazuin geschal wat over de hele aarde hoorbaar zal zijn. Richt je blik dus op naar boven.

 

Er is geen oordeel voor de mens die Jezus heeft aangenomen als redder en verlosser.

 

 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Romeinen 5:9-11)

 

Wanneer gaat dit zich allemaal afspelen? De voorbereidingen voor het antichrist systeem zijn al  heel lang gaande eigenlijk al vanaf het begin der scheppingen en gaat nu tijdens de huidige crisis meer duidelijk Worden het betekent en waar het heen gaat. We zullen steeds meer tekenen zien, steeds meer vrijheden kwijtraken, en het gaat heel snel! In de sterren (astronomie) is het ook af te lezen.

Lukcas 21:25 "En er zullen tekenen zijn aan de zon en maan en sterren..."vers 36.  Waakt te allen tijde, biddende dat gij in staat moogt wezen te ontkomen alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.

Genesis

 Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen dag en nacht, en dat zij zijn tot tekeken en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. Amen!  U ziet God stelt ons in staat om te onderzoeken wat er staat te gebeuren.

Je kunt het dus om je heen zien in de maatschappij 2 Tess. 2: 7-8.. "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. (Misleiding op religieus gebied o.a).En natuurlijk allerlei zaken die nu geaccepteerd worden als "vrijheid" . Je zou ook kunnen zeggen dat het "Ik "op de troon zit. Maar ook verandering van weerpatronen zijn een teken.

 

Ook in Mateeuis 24 : 3-14 Heeft Jezus het over wat er zal gebeuren aan het eind van deze /onze tijd, het einde van de 6e eeuw. De aarde zal zelfs van haar plaats gaan op de dag van de Heer,

 

De wereld religie is bijna gereed en wordt waarschijnlijk dit jaar in Den Haag  (2020) bekrachtigd met een verdrag tussen de verschillende religies. Dan is er natuurlijk nog de wereld economie, die wordt gereset.  zodra iedereen gefascineerd is en traceerbaar is met de app. Een soort voorloper van het merkteken van het beest.  Er gebeurt nog meer maar uit de chaos komt een wereldleider die alles weet op te lossen en mensen zullen hem aanbidden en vertrouwen met vreselijke gevolgen. Een derde van de mensen die hier achterblijft, zal het niet overleven. Want hij wil aanbeden worden en zal dit willen afdwingen met een verplichte zondag aanbidding, de aanbidding van een beeld. De vorming van een wereld religie is de aanloop hiernaar toe. Daarom is ook een ander Evangelie gepreekt dan in de Bijbel staat met een andere Jezus. Een zoeker vriendelijk Evangelie. Een niet Bijbels evangelie wat u misleid en uw redding kost.

 

Goed nieuws

Het merkteken en deze aanbidding zullen pas komen als Jezus zijn bruid het lichaam van Christus heeft gehaald. Voorbereidingen naar het merkteken zijn in gang gezet door (straks) verplichte vaccinatie. Als u het merkteken van het beest (de nieuwe wereld orde) aanneemt dan gaat u eeuwig verloren.  Openbaringen 13 : 16-17 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of voorhoofd.

U kunt dus beter het merkteken in uw rechterhand of voorhoofd weigeren en uw leven verliezen dan het merkteken te nemen en uw ziel te verliezen, als dit gebeurt dan kunt u nooit meer herenigt worden met God en uw geliefden.

Paulus noemt het moment van opname in 2 Thessalonicenzen 2: 1-12. Hierin zegt hij dat eerst de afval van het geloof moet zijn gekomen of aangekomen dat is nu zover, niet alleen bij mensen, en maatschappij maar ook in de kerken wordt het ware Evangelie bijna niet meer onderwezen. Dan moet de man de antichrist, of zo als Paulus het noemt de man van de zonde, geopenbaard worden.

Als u Jezus nog niet  heeft aangenomen als redder en verlosser dan is het nu het moment!

Kom tot hem in een eenvoudig gebed, vraag om Hem om in uw leven te komen en uw zonden te vergeven uw hart te vernieuwen en de Heilige Geest te mogen ontvangen. (Joh.14)

Als wij onze zonden belijden zal God je er nooit meer aan herinneren, nooit!  De enige die dat wel doet, is de vijand, satan die er alles aan zal doen, zodat u het opgeeft. Verwerp deze gedachten in de naam van Jezus Christus. 

 

Waarschuwing:

Er zijn mensen die denken dat je pas op het laatste moment van je leven nog je zonden kunt belijden. Dat kan natuurlijk dan zul je ook gered zijn het is wel Russische roulette met je onsterfelijke ziel. U weet namelijk niet wanneer u sterft en ook niet wanneer de opname komt, die zult u dan zeker missen als die vandaag zou zijn en u verwacht nog 20 jaar te leven. God heeft u lief dus bekeert u.

Bekeren is ook kiezen voor leven!

 

Schrift plaatsen over de opname van de gelovigen.

Korintiers  15:52  "In een punt des tijds..."

Matheus 24 : 38- 51 "Wees waakzaam..."

 

Dan heeft Jezus ons nog het gebod te geven om zijn woord te bewaren, zodat Hij ons bewaard voor de verzoekingen die over de hele wereld komen zal. Openbaringen 3 ; 10.

 

Als u achterblijft na de opname, om wat voor reden dan ook. Dan gaat u een zware tijd tegemoet, het wordt nu al lastig met de huidige Crisis en maatregelen die nog gaan komen. Na de opname breekt hier de hel los het wordt een vreselijke gewelddadige wereld. Velen komen om u wordt gedwongen om een beeld te gaan aanbidden, zoals gezegd en een merkteken aan te nemen op uw voorhoofd of rechterhand. (openbaringen 13-14 . Dit moet om mee te kunnen draaien in de cashloze maatschappij en het economische systeem.

Het merkteken weigeren kan natuurlijk, maar dan wordt u uitgesloten van alles. Later zult u het ook nog met de dood moeten bekopen door onthoofding. Ik ga ervan uit dat u dan tot geloof bent gekomen want anders sterft u voor niets. U gaat eeuwig verloren. Het alternatief is u bekeren en ook dan  zult u dit met de dood moeten bekopen door onthoofding. 

Vele mensen gaan zich in die dagen nog bekeren en dus gedood worden. Maar dan bent u wel gered voor de eeuwigheid en niet voor het eeuwige vuur.

 

U gelooft het misschien niet dat zoiets kan gebeuren hier op aarde in onze tijd. Het staat in het boek openbaringen en gezien het feit wat  er zoal om ons heen gebeurt, is het tamelijk nauwkeurig vast te stellen wanneer en waar we staan in de tijd. We zijn al een mooi eind op weg naar het einde.

Het boek openbaringen is bewust bij u weggehouden, omdat het zgn. te moeilijk zou zijn, het is niet gemakkelijk zeker niet onmogelijk. Er staat namelijk ook heel veel over de kerk in wat niet erg vleiend is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wilt niet achterblijven hier op aarde als de oordelen, repressie en vervolging gaat beginnen...